Privacyverklaring van de Nielse ConcertBand

 

 

Als NCB vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, “ of in algemenere zin”, vragen heeft hierover of contact met  ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

Nielse ConcertBand vzw               nielseconcertband@gmail.com

Landbouwstraat   87                       tel. 03/888 89 40

2845    Niel

 

Uw persoonsgegevens worden door de NCB verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

Muzikanten:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Vlamo, Nielse cultuurraad, Vlaanderen

 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • het bekomen van subsidiëring door de overheid

 • verzekering

 

Leden:

 • het op de hoogte houden van onze activiteiten: versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

Concertbezoekers:

 • het op de hoogte houden van onze activiteiten: versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen, verzamelen en verwerken :

 

Muzikanten:

 • persoonlijke identiteitsgegevens = naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email

 • persoonlijke kenmerken = geboortedatum

 

Leden:

 • persoonlijke identiteitsgegevens = naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email

 

Concertbezoekers:

 • persoonlijke identiteitsgegevens = naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan verwerkers verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :

 • het verzorgen van IT-infrastructuur

 • het verzorgen van (en verspreiden) van nieuwsbrieven, uitnodigingen

 • het verzekeren van onze muzikanten, medewerkers, helpers (VLAMO)

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 • Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen

 • wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is

 • wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking

 • wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU

 • de Nielse ConcertBand vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk 5 jaar

 • u heeft het recht op inzag en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze bestuursleden. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy bescherming.

 • De Nielse ConcertBand vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.